Artykuł pochodzi ze stronny
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku

Konkurs "Moja Ziemia Miastecka"

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku ogłasza konkurs plastyczny, którego tematem jest piękno i wyjątkowość Ziemi Miasteckiej, jej zabytki, urokliwe zakątki i wspaniałe lasy, pola…

Regulamin Konkursu Plastycznego „Moja Ziemia Miastecka”

1. Cele konkursu - zainteresowanie historią, topografią, przyrodą i architekturą Miastka i gminy Miastko; - rozwijanie kreatywności, wyobraźni i wrażliwości estetycznej; - prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej.

2. Organizator konkursu Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku

3. Tematyka Tematyka prac powinna być związana z Miastkiem i gminą Miastko, a to parki, mosty, pomniki ku chwale i przyrody, architektura (kościoły, charakterystyczne budynki instytucji, ciekawe fragmenty ulic, miejskich zakątków, wiejskie pałacyki i stare budynki – ich ruiny) i pejzaż oraz piękno natury.

4. Wiek uczestników Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku od 8 do 19 lat. Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych: I kat. od 8 do 10 lat II kat. od 11 do 13 lat III kat. od 14 do 16 lat IV kat. od 17 do 19 lat

5. Technika i format Prace mogą być wykonane w różnych technikach plastycznych i malarskich: - malarstwo, grafika, rysunek, rysunek barwny (kredki, pastele, mazaki i itp.) Format prac jest jednakowy dla wszystkich – A3 ( 297 mm x 420 mm) – kartka z dużego bloku rysunkowego. Prace w innych formatach nie będą brane pod uwagę w werdykcie komisji konkursowej. Prace wykonane węglem lub plasteliną nie będą przyjmowane ze względów archiwizacyjnych i ekspozycyjnych.

6. Opis pracy Każda praca powinna być czytelnie i wyraźnie opisana na odwrotnej stronie na fiszce, której wzór załączony jest do niniejszego regulaminu. - Tytuł pracy - Nazwisko i imię - wiek i płeć uczestnika - Dane kontaktowe: adres i numer telefonu uczestnika lub opiekuna prawnego uczestnika - Nazwisko i imię instruktora/nauczyciela Prace zbiorowe nie będą uwzględniane.

7. Adres organizatora Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Ul. Kazimierza Wielkiego 3, 77-200 Miastko, Dopisek: „Moja Ziemia Miastecka” Konkurs prowadzi ze strony MGOK Miastko pani Marzanna Kowalczyk. Kontakt: 59 857 29 09 lub e-mail: mgokmiastko@gmail.com Nasza strona: www.mgok.miastko.pl

8. Termin nadsyłania, dostarczania prac Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 19 czerwca 2015 roku do godz.15.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Miastku. Dla prac nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.

9. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród O wynikach wystawy laureaci konkursu zostaną powiadomieni osobiście. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu w dniu 10 lipca 2015 roku w Świetlicy MGOK Miastko przy ulicy Bolesława Chrobrego 6b. Wernisaż i wystawa pokonkursowa będzie jedną z imprez towarzyszących Międzynarodowemu Plenerowi Malarskiemu Miastko 2015.

10. Komisja konkursowa Komisja konkursowa ma prawo do swobodnego ustalenia kolejności nagród oraz wyróżnień w poszczególnych kategoriach wiekowych. W skład komisji wejdą artyści plastycy biorący udział Międzynarodowym Plenerze Malarskim Miastko 2015.

11. O prawach autorskich i przetwarzaniu danych osobowych i innych ważnych kwestiach. DANE OSOBOWE Dane osobowe uczestników konkursu mogą być wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) przez organizatora na potrzeby niniejszego konkursu. PRAWA DO WYKORZYSTANIA NADESŁANYCH PRAC

a) Organizator jest właścicielem egzemplarza nadesłanej pracy.

b) Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie, przystosowanie i publikowanie pracy oraz na jej zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką i w dowolnym celu.

c) Uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawianie pracy oraz jej wykorzystywanie w środkach masowego przekazu przez organizatora.

d) Uczestnik wyraża ponadto zgodę na to, że we wskazanym wyżej zakresie organizator może wprowadzić podmioty z nim współpracujące do wykorzystania nadesłanej pracy.

e) Udzielenie ww. praw nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia na rzecz uczestnika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja warunków niniejszego regulaminu.

b) Regulamin konkursu znajduje się do wglądu w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej www.mgok.miastko.pl

c) Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji ewentualnych spornych kwestii wynikających z niniejszego regulaminu.

d) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 

opublikował: Janusz Gawroński
data publikacji: 2015-06-14 19:34:15
data ostatniej aktualizacji: 2015-06-14 19:34:51