Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Miastku

Konkurs plastyczny

2021-09-17 10:21:57   Janusz Gawroński

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku ogłasza konkurs plastyczny, którego tematem jest piękno i wyjątkowość Ziemi Miasteckiej oraz Pomorza. Zabytki, urokliwe zakątki i wspaniałe lasy, pola… Rozszerzyliśmy tematykę konkursu.
Regulamin Konkursu Plastycznego „Moja Ziemia Miastecka. Moje Pomorze”
1.Patron konkursu: Burmistrz Miastka
2.Cele konkursu
- zainteresowanie historią, topografią, przyrodą i architekturą Miastka i gminy Miastko oraz Pomorza;
- rozwijanie kreatywności, wyobraźni i wrażliwości estetycznej;
- prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej.
3.Organizator konkursu: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku
4.Tematyka
Tematyka prac powinna być związana z Ziemią Miastecką oraz Pomorzem jako regionem Polski Północnej. A to parki, mosty, pomniki ku chwale i przyrody, architektura (kościoły, charakterystyczne budynki instytucji, ciekawe fragmenty ulic, miejskich zakątków, wiejskie pałacyki i stare budynki – ich ruiny) i pejzaż oraz piękno natury.
5.Wiek uczestników
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku od 8 do 100 lat i jeszcze więcej. Prace będą oceniane w pięciu kategoriach wiekowych:
I kat. od 8 do 10 lat
II kat. od 11 do 13 lat
III kat. od 14 do 16 lat
IV kat. od 17 do 19 lat
V kat. od 20 lat
6.Technika i format
Prace mogą być wykonane w różnych technikach plastycznych i malarskich: malarstwo, grafika, rysunek, rysunek barwny (kredki, pastele, mazaki i itp.)
Format prac jest jednakowy dla wszystkich – A3 ( 297 mm x 420 mm) – kartka z dużego bloku rysunkowego. Prace w innych formatach nie będą brane pod uwagę w werdykcie komisji konkursowej.
Prace wykonane węglem lub plasteliną nie będą przyjmowane ze względów archiwizacyjnych i ekspozycyjnych.
7.Opis pracy
Każda praca powinna być czytelnie i wyraźnie opisana na odwrotnej stronie na fiszce, której wzór załączony jest do niniejszego regulaminu.
- Tytuł pracy
- Nazwisko i imię
- wiek i płeć uczestnika
- Dane kontaktowe: adres i numer telefonu uczestnika lub opiekuna prawnego uczestnika
- Nazwisko i imię instruktora/nauczyciela
Prace zbiorowe nie będą uwzględniane.
8.Adres organizatora
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Ul. Kazimierza Wielkiego 3, 77-200 Miastko,
Dopisek: „Moja Ziemia Miastecka. Moje Pomorze”
Konkurs prowadzi ze strony MGOK Miastko pani Marzanna Kowalczyk.
Kontakt: 59 857 29 09 lub e-mail: mgok@miastko.pl
Nasza strona: www.mgok.miastko.pl
9.Termin nadsyłania, dostarczania prac
Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 29 listopada 2021 roku do godz.15.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Miastku.
Dla prac nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.
10.Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród
O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni osobiście. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu w dniu 10 grudnia 2021 roku w MGOK Ogólniak w Miastku przy ulicy Adama Mickiewicza 2a.
11.Komisja konkursowa
Komisja konkursowa ma prawo do swobodnego ustalenia kolejności nagród oraz wyróżnień w poszczególnych kategoriach wiekowych.
W skład komisji wejdą artyści plastycy i nauczyciele plastyki zaproszenie przez Organizatora konkursu.
Serdecznie zapraszamy


Tytuł/nazwa załącznika Data publikacji
 Regulamin konkursu 2021-09-17 10:36:07