Ptaki i ptaszki polne 2019-03-12 05:01:16        

Jubileuszowy konkurs


Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Miastku informuje, iż Eliminacje Gminne 50. Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci Wiejskich „Ptaki i ptaszki polne” odbędą się dnia 10 maja 2019 r. o godz. 10.oo – w świetlicy MGOK przy ulicy Bolesława Chrobrego 6b.

Zgłoszenia do udziału w konkursie prosimy składad do dnia 6.05.2019 r. na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Ul. Kazimierza Wielkiego 3, 77-200 Miastko Tel./fax (59) 857 29 09
www.mgok.miastko.pl, e-mail: mgokmiastko@gmail.com

REGULAMIN
50. REGIONALNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
DLA DZIECI WIEJSKICH
PTAKI I PTASZKI POLNE
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Głównym celem konkursu jest popularyzowanie polskiej poezji i prozy wśród dzieci ze
środowisk wiejskich.
3. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 W konkursie mogą wziąd udział dzieci mieszkające na wsi.
 Zgłoszenie do udziału w konkursie powinno byd złożone w wyznaczonym terminie.
 Przygotowanie interpretacji utworów w kategorii wiekowej wg wyszczególnienia
regulaminowego.
4. Konkurs przeprowadzany jest w drodze trzystopniowych eliminacji:
 Środowiskowe – w szkołach, świetlicach wiejskich, placówkach kulturalnych
 Gminne – w gminnych placówkach kultury
10 maja 2019, godz.10:00 – (wszystkie kategorie) w Świetlicy MGOK Miastko dla gminy
Miastko.
 Finał regionalny – Świetlica MGOK Miastko:
3 czerwca 2019, godz.10.00 – Szkoły podstawowe, kat. I
4 czerwca 2019, godz.10.00 – Szkoły podstawowe, kat. II
5 czerwca 2019, godz.10.00 – Gimnazja, kat. III
5. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych, którym przypisane są
następujące warunki repertuarowe:
 Kategoria I - do lat 9 (klasy I-III), przygotowują jeden wiersz.
 Kategoria II - od 10 do 12 lat (Klasy IV-VI), przygotowują jeden wiersz.
 Kategoria III – od 13 do 16 lat (klasy VII-VIII i gimnazja), przygotowują wiersz lub prozę.
6. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przygotowania utworów autorów polskich.
7. Uczestników konkursu będzie oceniad Komisja Konkursowa, w której skład wejdą fachowcy z
zakresu kultury języka polskiego, form interpretacji poezji i prozy.

8. Komisja Konkursowa będzie oceniała prezentacje wg następujących kryteriów:
 Dobór repertuaru
 Interpretacja utworu
 Kultura słowa
 Ogólny wyraz artystyczny
9. Komisje Konkursowe w eliminacjach gminnych mogą wytypowad do udziału w Finale
Regionalnym po trzy osoby w każdej kategorii wiekowej.
10. W szczególnych wypadkach Komisja Konkursowa eliminacji gminnych oraz organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do innego podziału 3 miejsc na konkurs regionalny.
11. Na szczeblach gminnym i regionalnym konkursu przewidziano dla wszystkich uczestników
dyplomy pamiątkowe oraz drobne upominki.