II Biesiada Pomorska 2019-06-05 14:53:27        

KGW Świerzowianki


Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich "Świerzowianki", Sołtys i Rada Sołecka Wsi Świerzenko serdecznie zapraszają solistów, kapele i zespoły biesiadne do udziału w II BIESIADZIE POMORSKIEJ ŚWIERZENKO 2019 pod Patronatem Honorowym Starostwa Powiatowego w Bytowie

Cele przeglądu:
-prezentacja kultury regionalnej i środowiskowej;
-stworzenie możliwości doświadczeń scenicznych zespołom i solistom;
-propagowanie formy spędzenia czasu wolnego w sposób aktywny /śpiew, muzyka/;
-prezentacja i propagowanie dorobku grup, animatorów kultury;
-promocja naszej miejscowości, Miasta i Gminy Miastko oraz powiatu Bytów.

1.W przeglądzie mogą brać udział:

-zespoły ludowe, folkowe, biesiadne /zarówno występując a'capella, jak i z towarzyszeniem instrumentów/;
-chóry;
-soliści.

2. Zespoły mogą liczyć maksymalnie do 20 osób.

3. Czas trwania prezentacji:

-zespoły, chóry - dwa utwory maksymalnie 10 min.;
-soliści-jeden utwór maksymalnie 5 min.;

4. Kryteria ocen Jury konkursowego:

a) Organizator Biesiady powoła Jury, które będzie dokonywać oceny występów scenicznych pod względem:

- doboru repertuaru;
- poziomu wykonania wokalnego i instrumentalnego;
- ogólnego wizerunku scenicznego;
- akompaniament-rodzaj, poziom;
- czas prezentacji (za przedłużenie będą odejmowane punkty).

b) -Organizator zastrzega sobie prawo do udziału w obradach Jury;
-werdykt Jury jest niepodważalny;
-sprawy sporne i nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga organizator Biesiady.


5. Nagrody:
Organizator przewiduje następujące nagrody dla uczestników Biesiady:
-I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach;
-nagrody specjalne-Starosty i Burmistrza;
-atrakcyjne nagrody rzeczowe.

                                                           ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
-Warunkiem udziału w konkursie jest opłata akredytacyjna w kwocie 10 zł od każdego członka zespołu /opłata jest obowiązkowa/. Uczestnicy, którzy nie uiszczą opłaty akredytacyjnej nie wezmą udziału w przeglądzie;
-Dodatkową opłatę stanowi koszt wyżywienia w kwocie 20 zł od osoby /obiad i kolacja/-opłata nie jest obowiązkowa. Uczestnicy, którzy nie uiszczą opłaty za wyżywienie nie będą mogli skorzystać z obiadu i kolacji;
-Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu;
-Opłat należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2019 roku na konto KGW Świerzowianki Bank Spółdzielczy w Bytowie;
Nr. 14 9321 0001 0041 7912 2000 0010
-W przelewie należy podać nazwę zespołu i liczbę osób/imię i nazwisko solisty;
-Kartę zgłoszenia udziału w Biesiadzie należy składać osobiście lub drogą pocztową w terminie do dnia 10 czerwca 2019 roku na adres: KGW Świerzowianki, Świerzenko 40, 77/200 Miastko;
-Dodatkowe informacje na temat Biesiady udzielane są pod numerem telefonu: 730 889 602;
-Biesiada odbędzie się na Sali Świetlicy Wiejskiej w Świerzenku w dniu 22 czerwca 2019 o godzinie 13.00.

Pobierz regulamin i kartę zgłoszenia