Przegląd taneczny 2016-03-04 04:39:04        

PMDK organizuje I Przegląd Mini Formacji Tanecznych - zapoznaj się z regulaminem


I PRZEGLĄD MINI FORMACJI  TANECZNYCH

w POWIATOWYM MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY MIASTKO 2016

ORGANIZATORZY
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku
 

CEL PRZEGLĄDU
- Konfrontacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych grup tanecznych.

- Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi grupami tanecznymi.

- Popularyzacja tańca jako formy ruchowej i formy wyrażania emocji.
 - Rozwijanie talentów, kształtowanie umiejętności zachowania na scenie oraz zdrowego współzawodnictwa.

 

UCZESTNICY
Zespoły – mini formacje, działające w Placówkach Oświatowo – Wychowawczych, Domach Kultury, Świetlicach, Klubach itp.
działających na terenie miasta i Gminy Miastko.

 

REALIZATORZY
PMDK Miastko

ul. Młodzieżowa 5
tel. 59 857 32 06

- mgr Danuta Łangowska

tel. 602 625 201
 

TERMIN I MIEJSCE PRZEGLĄDU
23.04.2016 r.   godz. 11.00

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku ul. Młodzieżowa 5
 

KATEGORIE WIEKOWE
- dzieci  w wieku 6-9 lat

- dzieci  w wieku 10-13 lat

- dzieci  w wieku 14-16 lat

- powyżej 16 lat
O grupie wiekowej decyduje większość uczestników.

 

FORMA TANECZNA
- Do udziału zapraszamy mini formacje różnych form tanecznych.
- Grupy taneczne od 3 do 7 osób

- Uczestnicy prezentują jeden układ taneczny o czasie trwania nie przekraczającym 5 minut.

OCENA I NAGRODY
­  Jury i przewodniczącego powołuje organizator.

 1. Jury oceniające występ uczestników będzie brało pod uwagę
     następujące kryteria :
  - Dobór muzyki,
  - Opracowanie choreograficzne – dostosowane do wieku uczestników,

  - Dobór i estetyka kostiumów i rekwizytów  oraz dostosowanie ich do
     wieku uczestników,

 - Technikę wykonania,

 - Ogólne wrażenie artystyczne,

 • Końcowa ocena  jest sumą ocen jurorów.
 • Obrady Jury są tajne.
  ­ Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
  ­ Jury w każdej grupie wiekowej wyłoni zwycięzcę – przyzna 1,2,3
      miejsce.
 • Zwycięzcy otrzymują puchary/statuetki, oraz dyplomy.
 • Wyróżnieni otrzymują dyplomy.
   
 1. WARUNKI REGULAMINOWE
  - I Przegląd Mini Formacji Tanecznych będzie  imprezą cykliczną.
  - Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres PMDK. Prosimy o przesłanie kart zgłoszenia wyłącznie pocztą elektroniczną na adres mailowy - mdkmiastko@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.04.2016r.
  - Instruktor musi sam dopilnować dostarczenia opisanej płyty CD z podkładem  muzycznym do akustyka na kilka minut przed występem.

UWAGA ! Nie dysponujemy sprzętem do odtwarzania płyt MD.
- Kolejność występów  Grup zostanie ustalona przez Organizatora,

- Organizator ma prawo do zmiany kolejności występów podczas  przeglądu.
- Nadesłanie zgłoszenia oznacza akceptację niniejszego regulaminu i jest   równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika oraz umieszczenie zdjęć i nagrań z konkursu na stronie internetowej placówki.,

-  ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DOKONANIA ZMIAN REGULAMINOWYCH.
 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Placówki  zgłaszające Grupy Taneczne do przeglądu powinny ubezpieczyć członków swoich grup na przejazd i pobyt.

2) Grupa powinna posiadać odpowiednią liczbę opiekunów, gwarantującą bezpieczeństwo uczestników (zgodnie z przepisami Ministerstwa  Edukacji Narodowej)

3) Delegujący Grupę ponoszą koszty przejazdu i wyżywienia.

4) Organizator zapewnia nagłośnienie.

5) Rozmiar sceny 7m x 5 m

6) Niespełnienie warunków regulaminu, eliminuje uczestników z przeglądu.

7) Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator Przeglądu.