Eko - Teatr 2017-10-15 19:47:55        

Ekologicznie dla dzieci i młodzieży


g.09:45 - Baron smog

Niska emisja, smog, zanieczyszcze­nie powi­etrza, seg­re­gacja odpadów — to najważniejsze tem­aty, które przed­staw­ione są w naszym najnowszym spek­taklu eko­log­icznym. Opowiemy również jak istotny jest zdrowy styl życia, zdrowe odży­wianie i ruch na świeżym powi­etrzu. Tytułowy bohater naszego przed­staw­ienia Baron Smog, dąży do tego, aby ziemia i powi­etrze były zanieczyszc­zone. Wybiera na swoją „prawą rękę” małą dziew­czynkę Tosię, która ma mu pomóc w real­iza­cji niec­nego planu zapanowa­nia nad światem. Jed­nak jest ktoś, kto czuwa nad Tosią i wraz z naszymi widzami dołoży wszel­kich starań, by pokrzyżować plany złego Barona. Nasz inter­ak­ty­wny spek­takl eko­log­iczny to duża dawka śmiechu i dobrej zabawy. Nasi aktorzy doskonale wiedzą, jak przekazać ważne wiado­mości w przys­tępny sposób. Właśnie dlat­ego przed­szko­laki oraz najmłodsi uczniowie szkół tak chęt­nie uczest­niczą w naszych przed­staw­ieni­ach. Sce­nar­iusz i reży­se­ria: Alek­san­dra Kowal­czyk Scenografia: Maria Maj Muzyka i dźwięk: Michał Mach Wys­tępują: Agnieszka Franczyk, Beata Kwiatkowska, Zbig­niew Franczyk Czas trwa­nia: 60 minut.

g.10:45 - Jaskiniowcy

Spek­takl ma na celu posz­erze­nie świado­mości eko­log­icznej i rozwi­janie właś­ci­wych postaw wobec przy­rody wśród młodzieży. Ukazuje zagroże­nia dla środowiska nat­u­ral­nego wynika­jące z niewłaś­ci­wej gospo­darki odpadami, niskiej emisji, czy też zanieczyszcza­nia wód. Prze­niesiemy widzów w czasy pre­his­to­ryczne. Na Ziemię pełną bujnej roślin­ności, czys­tego powi­etrza i wód, gdzie żyje dwójka naszych bohaterów: Humana i Vir. Ich życie zakłóci niespodziewana wiz­yta podróżniczki z odległej przyszłości Reperii. Niniejszy spek­takl ma za zadanie pop­u­laryza­cję właś­ci­wych zachowań, takich jak konieczność ogranicza­nia wyt­warzanych odpadów, potrzeba ich seg­re­gacji i recyk­lingu. Uświadamia również, jak ważnymi kwes­t­i­ami są ogranicze­nie niskiej emisji oraz dbałość o czys­tość powi­etrza. Nieza­przeczal­nymi atu­tami przed­staw­ienia są: pro­fesjon­alna oprawa (bogata scenografia, niezwykłe kostiumy, muzyka oraz efekty spec­jalne), wartka, pełna humoru akcja i znakomita gra aktorska. Sce­nar­iusz i reży­se­ria: Alek­san­dra Kowal­czyk Scenografia: Maria Maj Muzyka i dźwięk: Michał Mach Wys­tępują: Humana — Urszula Machnik/Beata Kwiatkowska Vir — Janusz Baran/Zbigniew Franczyk Repe­ria — Justyna Baran/Agnieszka Franczyk Czas trwa­nia: 60 minut

Zapraszamy 20 października 2017 o g.09.45 w MGOK Miastko.